น่ารู้เรื่องก่อสร้าง

หลักการประกอบเสา, คาน

 

งานก่อสร้างคาน : ขั้นตอนการก่อสร้างคาน

คานเป็นโครงสร้างทำหน้าที่รับน้ำหนักของพื้น ผนัง แล้วจะถ่ายน้ำหนักไปยังที่รองรับได้แก่ เสา อีกทอดหนึ่ง คานที่อยู่ส่วนล่างสุดของบ้านหรืออาคารเรียกว่า คานคอดิน ส่วนคานที่อยู่ด้านบนจะเรียกตามชั้นเช่น คานชั้น 2 คานชั้น 3 เป็นต้น

ขั้นตอนการก่อสร้างคาน

  1. ตรวจสอบระดับท้องคาน ระดับหลังคาน เพื่อให้ระดับความสูงของบ้าน และความสูงระหว่างชั้นต่อชั้นถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และต้องดูว่าเสาตอม่ออยู่ต่ำหรือสูงกว่าระดับ + 0.00 หรือระดับ Offset ที่เสา เพื่อจะได้วางแผนการก่อสร้างได้ถูกต้อง
  2. ติดตั้งท้องคานเพื่อวางเหล็กเสริม โดยที่ท้องคานจะมีขนาดเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับแบบก่อสร้าง กรณีที่เป็นคานคอดินต้องมีที่ท้องคานวางอยู่บนดินก็จะใช้พื้นดินเป็นท้องคานซึ่งจะทำการเท lean concrete ก่อนแล้วค่อยวางเหล็กเสริม แต่ถ้าคานคอดินอยู่สูงกว่าพื้นดินก็ควรทำนั่งร้านเตี้ยๆ เพื่อวางท้องคานในกรณีที่เป็นคานชั้นที่สูงขึ้นไปจะทำเป็นนั่งร้านสูงหรือตุ๊กตารองรับท้องคาน หรืออาจใช้นั่งร้านสำเร็จรูปก็ได้ นั่งร้านที่รองรับท้องคานต้องสามารถรองรับน้ำหนักคานและน้ำหนักแบบหล่อได้เมื่อเทคอนกรีต
  3. การเสริมเหล็กต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างทั้งชนิด ขนาด จำนวนและตำแหน่งการวางเหล็กเสริม การต่อทาบต้องตรงกับตำแหน่งที่เกิดโมเมนต์น้อยที่สุด สำหรับคานเหล็กเสริมบนให้ต่อทาบกลางคาน เหล็กเสริมล่างให้ต่อทาบทิ่ริมเสา เหล็กปลอกระยะห่างตามแบบก่อสร้างกำหนดและต้องเผื่อระยะหุ้มคอนกรีตด้วย
  4. เมื่อเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดตั้งแบบหล่อโดยแบบหล่อที่ใช้อาจเป็นแบบเหล็กหรือไม้ก็ได้ แบบหล่อต้องได้ดิ่ง มีค้ำยันและตีรัดแบบหล่อให้แข็งแรง
  5. หาระดับหลังคานเพื่อใช้ในการเทคอนกรีต ส่วนมากการเทคอนกรีตคานจะเทลดระดับจากหลังคานประมาณ 10 เซนติเมตรเพื่อไว้ก่อสร้างพื้น
  6. ก่อนเทคอนกรีตควรทำความสะอาดแบบหล่อ และราดน้ำหรือน้ำปูนแบบหล่อให้ชุ่มก่อนการเทคอนกรีต เพื่อไม่ให้แบบหล่อดูดน้ำจากคอนกรีต
  7. ทำการเทคอนกรีตแล้วทำให้คอนกรีตแน่นตัวโดยใช้เครื่องสั่นหรือกระทุ้งด้วยมือ ควรระวังอย่าให้ถูกเหล็กเสริม และต้องตรวจสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต และเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ว่าได้ตามที่ระบุไว้ในแบบหรือไม่ ในกรณีที่มีการหยุดเทคานให้หยุดเทที่กลางคานในแนวตั้งฉาก ควรเสียบเหล็ก Dowel เมื่อเทคอนกรีตแล้วก่อนคอนกรีตแข็งตัวความยาวตามแบบก่อสร้างในกรณีที่ใช้พื้นสำเร็จรูป
  8. เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ประมาณ 1 – 2 วัน สามารถถอดแบบข้างคานได้ แต่ยังคงค้ำยันไว้จนกว่าจะได้ 14 วันหรือ 21 วันนับจากวันหล่อ
  9. เมื่อถอดแบบแล้ว จะทำการบ่มคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังได้ต่อเนื่อง อาจใช้พลาสติกคลุม หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต บ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน

จากการศึกษาตามโครงการก่อสร้างพบการติดตั้งท้องคาน และมีการก่อผนังอิฐเป็นค้ำยัน สามารถประหยัดไม้ค้ำยันได้แต่ก็ไม่สามารถก่อผนังได้พร้อม ๆ กันทั้งหมดหรือทั้งชั้นได้เพราะการขนย้ายวัสดุ เช่น เหล็กไม้แบบ เป็นต้น จะทำได้ลำบาก

การก่อผนังเป็นค้ำยันมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้กับคานขนาดใหญ่ และช่วงคานยาวมาก ๆเพราะผนังอาจรับน้ำหนักไม่ได้ แต่สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก สามารถใช้ได้ ซึ่งการก่ออิฐเป็นผนังสามารถทำได้รวดเร็ว เพราะไม่ต้องรอถอดไม้แบบ

ข้อควรระวัง ในการก่อผนังอิฐเป็นค้ำยันต้องรอให้ผนังสามารถรับแรงได้ก่อนไม่ใช่ก่อเสร็จใหม่ ๆ แล้วติดตั้งนั่งร้านและวางท้องคาน อาจพังทลายได้

Leave a Reply