Read More
น่ารู้เรื่องก่อสร้าง

เตรียมความพร้อมก่อนสร้างบ้าน

ขั้นตอนในการดำเนินการปลูกสร้างบ้าน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆดังต่อไปนี้ตอนหลักๆดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ให้ผู้รับเหมาเข้าปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และจะต้องมีทางให้รถเข้าถึงได้โดยสะดวก ดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับเรียบสม่ำเสมอก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ ก่อสร้าง จัดสถานที่ที่อยู่อาศัยของคนงานและสุขาชั่วคราว ในบริเวณเดียวกับสถานที่ก่อสร้าง ในกรณีที่ต้องมีการขออนุญาตผ่านทางเข้า–ออกเขตก่อสร้าง หรือต้องมีการเสียค่าอนุญาต หรือค่าใช้จ่ายใดๆในการผ่านทางเข้า–ออกเขตก่อสร้าง ท่านต้องรับเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ขั้นตอนการพิจารณาเลือกแบบบ้าน บ้านที่ดีต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างเต็มที่ และที่สำคัญต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเมืองร้อนอย่างประเทศไทย สิ่งที่ท่านควรคำนึงถึงในการเลือกแบบบ้านอย่างเหมาะสมกับที่ดิน และงบประมาณของท่านมากที่สุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.จำนวน และ อายุ ของคนในครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2.การใช้ชีวิตภายในบ้าน สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมใดบ้าง ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตัวกำหนด การจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 3.สภาพของพื้นที่ สภาพของอากาศ แสงแดดส่องตรงไหนบ้าง โดยจะเป็นตัวกำหนดในการเลือกแบบบ้าน ว่าจะเป็นแบบบ้านในแนวลึก แนวกว้าง หรือ แนวสูง ทั้งหมดที่กล่าวสถาปนิกจะช่วยแนะนำท่านได้มาก

ขั้นตอนการทำสัญญาก่อสร้างบ้าน ท่านควรสัญญาและลงนามด้วยตนเอง แต่หากท่านไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ท่านควรทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการแทนขั้นตอนการเลือกวัสดุและ อุปกรณ์งานก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือตามที่ได้มีการทำความตกลงกันไว้แล้วในสัญญาขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง บ้าน ดำเนินการขอประปา และไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง และเริ่มงาน ตอกเข็ม หล่อตอม่อ ติดตั้งเสา คานสำเร็จรูป ต่อมาติดตั้ง โครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป หล่อคอนกรีตเชื่อมเสากับคานสำเร็จรูป มุงหลังคา เทพื้น ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป เริ่มก่ออิฐผนังงานฉาบปูน แต่งแนว ตั้งวงกบและก่อสร้างเสาเข็ม จากนั้นเริ่มงานสุขาภิบาล พื้นภายนอกและงานสถาปัตยกรรมและรายละเอียดอื่นๆ อาทิ ปูกระเบื้อง งานกระจก งานบันไดฯ และหลังจากนั้นจึงจะเก็บงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม ระบบประปา สุขภัณฑ์ และท่อระบายน้ำ ลำดับถัดมาคือต้องทำความสะอาดบ้านทั้งภายนอกและภายในท้ายที่สุดคือ ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพครั้งสุดท้าย และท่านสามารถตรวจสอบบ้านร่วมกับบริษัทรับเหมา และรับมอบบ้าน ถ้ามีการแก้ไขจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจRead More
น่ารู้เรื่องก่อสร้าง

การเลือกผู้รับเหมา

การเลือกผู้รับเหมา ที่ดีนั้น ควรมีปัจจัยในการพิจารณาหลายประการด้วยกัน คือ

1. ได้รับการแนะนำจากผู้ที่ไว้ใจได้
2. มีที่อยู่ที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน ควรมีสำนักงาน หรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีที่ตั้งของสำนักงานเป็นหลักแหล่ง
3. ผลงาน ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานสามารถกล่าวอ้างถึงผลงานในอดีต สามารถพาชมผลงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องปิดบัง และสามารถแนะนำให้พบกับลูกค้ารายก่อน ๆ ได้ด้วย
4. การประมูลราคา เมื่อเจ้าของบ้านมีแบบก่อสร้างและมีรายการประมาณราคากลาง (จากสถาปนิกและวิศวกร) เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจัดประมูลราคาก่อสร้าง โดยเชิญผู้รับเหมา 3 – 4 รายเข้ารับฟังคำอธิบายแบบจากสถาปนิกและวิศวกรโดยละเอียด ในส่วนของเจ้าของบ้าน อาจเพิ่มเติมในรายละเอียดพิเศษที่เกี่ยวกับความต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องระดับความประณีตของงานRead More
โปรโมชั่น

สินค้าราคาโปรโมชั่น สังกะสี

สินค้าราคาโปรโมชั่น สังกะสี

สังกะสี  เกรด A 15 บาท/ฟุต     สังกะสี เกรด B 14 บาท/ฟุต