คอนกรีตผสมเสร็จ

_1_20140421_1654463739

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตแข็งตัวเร็ว งาน
ดาดฟ้า งานฐานราก-เสา-
คาน งานชายฝั่งทะเล